Daně a daňové výhody

Daňové výhody

Přehled daňových výhod pro zaměstnance a zaměstnavatele

Pro zaměstnance

 • Příspěvky zaplacené zaměstnancem v příslušném zdaňovacím období lze odečíst od základu daně do maximální výše 24 000 Kč.
 • V případě více smluv s různými pojišťovnami je možné zaměstnancem zaplacené pojistné sčítat, ale pouze do uvedeného limitu (24 000 Kč).
 • Příspěvky zaplacené zaměstnavatelem jsou do výše 50 000 Kč/rok (společný limit pro životní pojištění a penzijní připojištění/doplňkové penzijní spoření) u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmu a nepodléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění.
 • Limit 50 000 Kč/rok se vztahuje na jednoho zaměstnavatele, pokud máte zaměstnavatelů více, platí limit pro osvobození příspěvků pro každého zaměstnavatele zvlášť.

Pro zaměstnavatele

 • Příspěvky do výše 50 000 Kč/rok (společný limit pro životní pojištění a penzijní připojištění/doplňkové penzijní spoření) jsou u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmu a sociálního a zdravotního pojištění.
 • Příspěvky nad 50 000 Kč/rok jsou zdanitelným příjmem zaměstnance a podléhají odvodu sociálního a zdravotního pojištění.
 • Jedná se o daňový náklad zaměstnavatele bez ohledu na jejich výši; podmínkou daňové uznatelnosti je, že poskytování příspěvku na soukromé životní pojištění nebo na penzijní připojištění musí být dohodnuto buď v individuální smlouvě uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu zaměstnavatele.

Tyto výhody najdete u všech typů životního pojištění:

Plátce Limit Výhody
Pojistné pojistníka 24 000 ročně Snížení daňového základu pojistníka
Pojistné od zaměstnavatele 50 000 ročně Pro zaměstnance: neodvádí se z příspěvku sociální, zdravotní pojištění a neplatí daň.
Pro zaměstnavatele: daňově uznatelný náklad.

 

Daňové zvýhodnění smluv životního pojištění a vliv změny zákona o daních z příjmů

 • V čem spočívá daňové zvýhodnění u smluv životního pojištění pro fyzickou osobu?

  Jakožto poplatník daně si můžete od základu daně ve zdaňovacím období odečíst Vaše zaplacené pojistné za soukromé životní pojištění až do výše 24 000 Kč (více § 15 odst. 6 zákona o daních z příjmů).

  V případě, že Vám na Vaše pojištění přispívá zaměstnavatel (příspěvky do max. výše 50 000 Kč), příspěvek nepodléhá zdravotnímu ani sociálnímu pojištění.  

 • V čem spočívá daňové zvýhodnění u smluv životního pojištění pro zaměstnavatele?

  Zaměstnavatel může přispívat svým zaměstnancům na soukromé životní pojištění, přičemž jeho příspěvek je až do výše 50 000 Kč osvobozen od daně z příjmů (více § 6 odst. 9 písm. p). Takovýto příspěvek je daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele a příspěvek nepodléhá zdravotnímu ani sociálnímu pojištění (zaměstnance ani zaměstnavatele).

 • Jaké podmínky musí splňovat Vaše smlouva životního pojištění do konce roku 2014 pro daňové zvýhodnění?

  1. Pojištění je sjednáno pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití, nebo pojištění důchodu;
  2. pojistník je shodný s pojištěným;
  3. výplata pojistného plnění byla sjednána až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce, ve kterém pojištěný dosáhne věku 60 let.

 • Jakou další podmínku musí splňovat Vaše smlouva životního pojištění od začátku roku 2015 pro daňové zvýhodnění?

  Novou podmínkou je omezení, které neumožňuje uplatnit současně daňové zvýhodnění a současně vybrat si část prostředků v průběhu trvání pojištění (tzv. částečné odkupy).

  Obdobně nelze současně uplatnit daňové zvýhodnění a „platební prázdniny“. Tj. Vaše pojištění trvá i bez placení pojistného, nicméně pojistná ochrana je hrazena z investiční části pojištění (hrazena strháváním z běžných podílových jednotek nejdéle do doby jejich vyčerpání). 

  Cílem změny zákona je motivovat občany k tvorbě vlastních úspor na stáří. Možnost výběru prostředků v průběhu trvání pojištění jde však proti tomuto záměru. Proto od 1. ledna 2015 bude možné využít daňové výhody pouze na smlouvách, které neumožňují tyto výběry (tzv. částečné odkupy).

 • Dotkne se tato změna smluv životního pojištění, které v současnosti nesplňují podmínky pro daňové zvýhodnění?

  Ne, změna se Vás nedotýká. 

 • Jak se změna dotkne uzavřených pojistných smluv investičního a rizikového životního pojištění (Rytmus, Allianz F1, Allianz Mercury, GlobalInvest, Rytmus Risk, Allianz Mercury Mini, PRO Život), které v současnosti splňují podmínky pro daňové zvýhodnění?

  Za účelem zachování daňového zvýhodnění Vaší pojistné smlouvy jsme Vám zaslali dodatek Zařazení pojistné smlouvy do varianty „PRO daňové výhody od roku 2015“. Dodatkem se vyloučila možnost výplaty jiných příjmů, které nejsou pojistným plněním. Typickým příkladem je částečný odkup. Dodatek jste si dle našich instrukcí měli podepsaný ponechat u sebe. Zaslání zpět jsme nepožadovali.

  Nově však od Vás potřebujeme podepsaný dodatek zaslat. Důvodem je posílení právní jistoty a tím pádem i zvýšení ochrany Vaší pojistné smlouvy. Kopii dodatku si prosím pečlivě uschovejte.

  Pokud si na druhou stranu chcete ponechat možnost částečných odkupů a ztratit možnost uplatnit daňové zvýhodnění, můžete tak učinit pomocí formuláře přiloženého v dopise: Nesouhlas se zařazením pojistné smlouvy do varianty „PRO daňové výhody od roku 2015“.

 • Co musíte udělat, když Vám na smlouvu investičního nebo rizikového životního pojištění přispívá zaměstnavatel a změna se Vás dotýká?

  V případě, kdy zvolíte zařazení do varianty „BEZ daňových výhod od roku 2015“, musíte o tom informovat zaměstnavatele. Dokonce máte zákonnou povinnost mu toto oznámit. Důvodem je skutečnost, že pojistná smlouva přestala splňovat podmínky pro daňové zvýhodnění. Nahlášení musí proběhnout v měsíci, v němž tato událost nastala.

 • Jak se změna dotkne uzavřených pojistných smluv Strážce penze (pojištění penze), které v současnosti splňují podmínky pro daňové zvýhodnění?

  Tyto smlouvy nebudou již od roku 2015 daňově zvýhodněné. O této skutečnosti jste informováni dopisem.

 • Jak se změna dotkne uzavřených pojistných smluv jednorázově placeného životního pojištění (např. PETROLinvest 3, BRIG 2017, RAPIDinvest), které v současnosti splňují podmínky pro daňové zvýhodnění?

  Tyto smlouvy nebudou již od roku 2015 daňově zvýhodněné (obdoba varianty „BEZ daňových výhod od roku 2015“). Pokud byste raději chtěli nadále využívat daňové výhody, musíte provést změnu pojistné smlouvy. Změnu pojistné smlouvy, a tedy vyloučení možnosti částečných odkupů, provedete pomocí formuláře přiloženého v dopise.

 • Jak se změna dotkne uzavřených pojistných smluv kapitálového životního pojištění Budoucnost (verze 1A, 5A, 6A, 9A), které v současnosti splňují podmínky pro daňové zvýhodnění?

  Tyto smlouvy nebudou již od roku 2015 daňově zvýhodněné (obdoba varianty „BEZ daňových výhod od roku 2015“). Pojištění Budoucnost obsahuje možnost tzv. zápůjčky, což je výběr peněz v průběhu trvání pojištění. Pokud byste chtěli využívat nadále daňové výhody, musíte provést změnu pojistné smlouvy, čímž vyloučíte možnost zápůjčky (obdoba varianty „PRO daňové výhody od roku 2015“) pomocí formuláře přiloženého v dopise.

  POZOR: Pokud Vám na smlouvu přispívá zaměstnavatel a rozhodnete se pro zachování možnosti tzv. zápůjček, musíte tuto skutečnost nahlásit svému zaměstnavateli. Smlouva již nebude poskytovat daňové výhody.  

 • Jak se změna dotkne uzavřených pojistných smluv kapitálového životního pojištění (kromě pojištění Budoucnost (verze 1A, 5A, 6A, 9A)), které v současnosti splňují podmínky pro daňové zvýhodnění a nevyužívají možnost zápůjčky?

  Kapitálová životní pojištění budou splňovat podmínky pro daňové odpočty i v roce 2015 a dále. Změna zákona se jich netýká. Důvodem je fakt, že kapitálová životní pojištění ani v současnosti neumožňují vybrat část prostředků v průběhu trvání pojištění (částečné odkupy).

 • Jak se změna dotkne uzavřených pojistných smluv kapitálového životního pojištění (kromě pojištění Budoucnost (verze 1A, 5A, 6A, 9A)), které v současnosti splňují podmínky pro daňové zvýhodnění a využívají možnosti zápůjčky?

  Od roku 2015 Vaše smlouva nesplňuje podmínky pro daňové zvýhodnění. Důvodem je fakt, že jste již využil možnosti zápůjčky (výběr části peněz v průběhu pojištění), kterou stále splácíte. Po splacení zápůjčky se Vaše smlouva stane daňově zvýhodněnou a Vy můžete požádat o zasílání daňového potvrzení.

 • Co se stane, když se rozhodnu od roku 2015 předčasně ukončit smlouvu životního pojištění, která je daňově zvýhodněná?

  Pokud tato situace nastane, jste povinen provést dodanění všech uplatněných částek (tj. podat daňové přiznání a uvést v něm jako příjem částky, o které jste si v předchozích letech základ daně z důvodu zaplaceného pojistného snížil). A to za roky, po které jste daňové výhody využíval, maximálně však za dobu deseti let.

  Navíc pokud Vám na smlouvu přispívá zaměstnavatel, máte povinnost dodanit i příspěvek zaměstnavatele. Příspěvek se stane příjmem ze závislé činnosti. Tato povinnost se týká pouze příspěvků poskytnutých zaměstnavatelem od 1. 1. 2015.

 • Přišel Vám druhý dopis týkající se zákona o daních z příjmů?

  Na podzim loňského roku jsme Vám zaslali dopis s dodatkem Zařazení pojistné smlouvy do varianty „PRO daňové výhody od roku 2015“. Dodatkem se vyloučila možnost výplaty jiných příjmů, které nejsou pojistným plněním. Typickým příkladem je částečný odkup. Dodatek jste si dle našich instrukcí měli podepsaný ponechat u sebe. Zaslání zpět jsme nepožadovali. Nově však od Vás potřebujeme podepsaný dodatek zaslat. Důvodem je posílení právní jistoty a tím pádem i zvýšení ochrany Vaší pojistné smlouvy. Kopii dodatku si prosím pečlivě uschovejte.

nahoru